Komma igång

Börja integreringen som FedEx Compatible-leverantör genom att dra nytta av FedEx API:er. Följande anvisningar guidar dig genom varje steg i processen för att utöka FedEx-funktionerna i din lösning.


Steg 1:

Bläddra bland API:erna för att bestämma vilka du behöver för programmet.

 • Gå till API-katalogen för att välja lämpliga API:er till programmet.
 • Välj ett API för att visa dess översikt, ändringslogg och nyckelfunktioner.
En skärmbild på sidan Prisöversikt
 • Läs API:ets dokumentation för mer information om begäranden och svar, exempel på ditt valda programmeringsspråk, felkoder och mycket mer.
En skärmbild på dokumentationssidan för Pris
 • Planerade tjänstuppdateringar och nyheter finns under Meddelanden.

Steg 2:

Registrera dig eller logga in för att börja använda FedEx API:er.

 • Logga in med ditt användar-ID och lösenord för fedex.com för att börja använda FedEx API:er.
 • Om du inte har något användar-ID kan du registrera dig kostnadsfritt.

Steg 3:

Skapa eller gå med i en organisation.

Du kan skapa en organisation om det inte finns en för ditt företag eller gå med i företagets befintliga organisation. Du kan associera flera användare med organisationen men du kan inte associera flera organisationer med ett användar-ID.

Om du skapar en organisation kommer du automatiskt att listas som organisationens administratör. En administratör kan bjuda in användare till organisationen, tilldela roller och projekt samt hantera försändelsekonton. Mer information om de olika rollerna finns i våra riktlinjer för organisationsadministration. Du kan skapa en organisation genom att klicka på Mina projekt och sen klicka på knappen ”Skapa en organisation". Knappen visas endast om du inte har associerat ditt användar-ID med en befintlig organisation än. Sen kan du skapa en organisation genom att slutföra följande steg (stegen som är markerade med * är valfria):

 • Ange ett organisationsnamn.
 • Ange e-postadresser till de medarbetare som du vill bjuda in. De kommer automatiskt att läggas till som läsare och de kommer inte att vara associerade med något projekt.*
en skärmbild på sidan Skapa din organisation

Du kan även gå med i företagets organisation genom att göra följande:

 • Om ditt företag redan har en organisation kan du be organisationens administratör att bjuda in dig. Du har 24 timmar på dig att acceptera inbjudan, men om du missar att göra det kan du be administratören att skicka inbjudan igen.
 • För att kunna acceptera inbjudan måste du antingen logga in med ditt befintliga användar-ID och lösenord eller skapa ett nytt om ditt befintliga användar-ID redan är associerat med en annan organisation.

Steg 4:

Lägg till ett försändelsekonto.

En administratör kan lägga till så många försändelsekonton som behövs under organisationen. Börja med att klicka på knappen ”Lägg till konto” på fliken Försändelsekonton på sidan Hantera organisationen. Sen kan du lägga till ett befintligt försändelsekonto till organisationen genom att slutföra följande steg:

 1. Fyll i kontoinformationen
 • Ange ditt kontonummer samt alias/kortnamn och faktureringsadressen som är associerade med kontot. För att förhindra bedrägerier kommer informationen att valideras för att säkerställa att den stämmer överens med kontoinformationen.

 • Gå till sidan Försändelseadmin för att visa försändelsekonton som är kopplade till ditt användar-ID. Kontakta din FedEx-säljrepresentant för att skapa nya försändelsekonton.

en skärmbild på sidan Lägg till försändelsekonto
 1. slutanvändaravtal
 • Därefter måste du godkänna eller be rätt part inom slutanvändarföretaget att godkänna slutanvändaravtalet. Du kan visa slutanvändaravtalets status på fliken Försändelsekonton på sidan Hantera organisationen.

en skärmbild på sidan Acceptera slutanvändaravtalet

Steg 5:

Lägg till användare i organisationen för att börja samarbeta med dina medarbetare.

En administratör kan bjuda in användare till sin organisation och tilldela roller och projekt till användarna. Börja med att klicka på knappen ”Lägg till användare” på fliken Användare på sidan Hantera organisationen. Sen kan du lägga till användare genom att slutföra följande steg (stegen som är markerade med * är valfria):

 1. Ange e-postadresserna till användarna som ska gå med i organisationen. Du kan ange flera e-postadresser genom att trycka på blanksteg, semikolon eller retur på tangentbordet mellan varje adress.
 2. Välj en roll om standardrollen Läsare inte matchar användarens behov.*
 3. Välj ett projekt som är associerat med organisationen som du vill lägga till användare i. Om du inte har skapat ett projekt än finns det information om hur du gör det i nästa steg.*
en skärmbild på sidan Lägg till användare

En administratör har alltid tillgång till alla projekt, medan en deltagare eller läsare måste tilldelas ett projekt (om det inte var deltagaren som skapade projektet). Oavsett om en användare har accepterat inbjudan eller inte, kan du enkelt uppdatera användarens projekt eller roller direkt på fliken Användare på skärmen Organisationsadministration. Klicka på textmarkören bredvid en roll eller ett projekt för att visa en listruta med alternativ. Gör ditt val och välj sedan knappen Tillämpa för att spara.

en skärmbild på sidan Hantera organisationen

Steg 6:

Skapa ett projekt för att få autentiseringsuppgifter.

En administratör eller deltagare kan skapa ett projekt genom att välja knappen ”Skapa ett projekt" på sidanMina projekt. De måste sen slutföra följande steg (stegen som är markerade med * är valfria):

1.  Skapa projektet        

 • Ge projektet ett identifierbart namn som är unikt för organisationen.
 • Börja med att välja minst ett API att lägga till i projektet. Du kan alltid lägga till eller ta bort API:er vid ett senare tillfälle.           
en skärmbild på steg 1 för Skapa ett projekt 

2. Godkänn villkoren

en skärmbild på steg 2 för Skapa ett projekt
       
         3.  Konfigurera projektet
 
 • Välj alla länder som du planerar att skicka inom så att vi kan tilldela ett testkonto för försändelser till dig. För att kunna testa inrikes försändelser av paket i ett europeiskt land måste du ha ett separat testkonto för varje land. Du kan alltid lägga till/ta bort länder vid ett senare tillfälle.*
 • Om du planerar att använda FedEx Ground® Economy Returns eller FedEx Freight® LTL väljer du Ja.*
 • Ett bekräftelsefönster visas när du har klickat på knappen ”Skapa”. Du kan nu visa dina autentiseringsuppgifter i ditt nya projekt. 
en skärmbild på steg 3 för Skapa ett projekt

Steg 7:

Integrera API:er i programmet och testa implementeringen.

 1. Hämta testmiljöns autentiseringsuppgifter (API-nyckeln, den hemliga nyckeln och försändelsekontona) från fliken Testnyckel på sidan Projektöversikt.
en skärmbild på sidan Testnycklar
 1. Begär en OAuth-åtkomsttoken som måste användas med varje API-transaktion. Token är endast giltig i en timme, så du måste programmera programmet att uppdatera token innan den löper ut. Mer information finns i dokumentationen om auktorisering av API:er.
 2. Välj dokumentationen för API:erna på sidan Testnycklar och läs affärskontexten för att få en uppfattning om hur det valda API:et ska användas. Granska exempelbegärandena för slutpunkten som matchar den önskade integreringen.
 3. Implementera dina anrop till slutpunkterna enligt beskrivningen i exempelbegärandena och konfigurera dem för att använda dina autentiseringsuppgifter för testmiljön.
 4. Verifiera att de mottagna svaren på API-anropen matchar de som visas i dokumentationen.
 5. Testa din implementering helt i FedEx testmiljö med autentiseringsuppgifterna och FedEx test-URI:er.

Steg 8:

Flytta projektet till produktionsmiljön.

Klicka på fliken Produktionsnyckel på sidan Projektöversikt. Här kan du börja flytta projektet till produktionsmiljön genom att slutföra följande steg (stegen som är markerade med * är valfria):

 1. Konfigurera projektet.
 • Byt namn på produktionsmiljöns API-nyckel.*
 • Ett försändelsekonto måste läggas till vid det här tillfället, men det går att lägga till fler när projektet har flyttats till produktionsmiljön. Det visas inte några försändelsekonton i listrutan om du inte har några försändelsekonton som är associerade med organisationen eller om slutanvändaravtalet inte har accepterats för försändelsekontona som lagts till i organisationen.
en skärmbild på steg 1 på sidan Produktnycklar
 1. Hämta projektnycklarna.
 • När du har gjort det visas API-nyckeln och den hemliga nyckeln för produktionsmiljön. Spara nycklarna på en säker plats.
 • Av säkerhetsskäl visar vi bara din hemliga nyckel en gång. Om du tappar bort din hemliga nyckel kan du skapa en ny.
en skärmbild på steg 2 på sidan Produktnycklar

Steg 9:

Slutför integreringen.

 1. Vissa API:er kräver grundläggande certifiering eller etikettcertifiering om de ska användas i produktionsmiljön. Slutför certifieringsprocessen för de berörda API:erna i projektet.
en skärmbild på sidan Certifiering
 1. Efter att alla API:er har certifierats och aktiverats ska du uppdatera API-begärandena genom att byta ut URI:erna, nycklarna och försändelsekontona för testmiljön mot URI:erna, nycklarna och försändelsekontona för produktionsmiljön.
 2. Testa implementeringen igen i produktionsmiljön med hjälp av exempeldata.
 3. Nu kan du använda din nya integration!


Steg 1: 

FedEx skapar en organisation för Compatible-leverantören.

 • FedEx kommer att skapa en organisation och därefter bjuda in en teammedlem att gå med i organisationen. Den användaren kommer att bli administratör för din organisation.
 • När certifiering och integrering har slutförts kan du enkelt distribuera lösningen till dina kunder.

Steg 2:

Acceptera inbjudan.

 • Acceptera inbjudan för att få tillgång till API-integrering och -dokumentation. För att kunna acceptera inbjudan måste du antingen logga in med ditt FedEx-användar-ID och lösenord eller skapa ett nytt konto om du inte har några autentiseringsuppgifter.
en skärmbild på sidan Registrera dig för att börja använda FedEx API:er

Steg 3:

Bjud in användare till din organisation.

 • Som administratör kan du bjuda in alla teammedlemmar som behöver tillgång till ett projekt eller organisationen. Mer information om de olika rollerna finns i guiden för organisationsadministration.
en skärmbild på sidan Hantera organisationens användare
 • Om din organisation redan har skapats kan du be organisationens administratör att bjuda in dig. Du har 24 timmar på dig att acceptera inbjudan, men om du missar att göra det kan du be administratören att skicka inbjudan igen.

Steg 4:

Välj de API:er som du behöver för din lösning.

 • Gå till API-katalogen för att välja lämpliga API:er för din lösning. Din FedEx Customer Technology Consultant (CTC) och Compatible Channel Manager kan hjälpa till att välja rätt API:er för din lösning utifrån företagets behov.

en skärmbild på sidan API-katalog
 • Välj ett API för att visa dess översikt, ändringsloggar och nyckelfunktioner.

en skärmbild på sidan Översikt över API:et Adressvalidering
 • Läs API:ets dokumentation för mer information om begäranden och svar, exempel på ditt valda språk, felkoder och mycket mer.

en skärmbild på sidan API-dokumentation för Adressvalidering
 • Gå tillbaka till Salesforce för att fylla i Product Information Worksheet (PIW) och lista de API:er som du vill ska läggas till för din lösning.


Steg 5:

FedEx skapar projekt.

När PIW har godkänts kommer FedEx att skapa dina projekt. Varje version av dina lösningar kommer att ha ett separat projekt i FedEx utvecklarportal. Användare som inte är administratörer för organisationen måste bjudas in för att kunna visa varje projekt. 

Det är även nu som FedEx Compatible-teamet tillsammans med FedEx CTC- och certifieringsteamen håller en teknisk demonstration om API:erna för ditt team. FedEx-teamet kommer att diskutera de nya funktionerna i den version av API:er som ni ska börja använda. Teamet kommer att gå igenom tekniska frågor om API:er, API-tester och alla processer som måste slutföras för att inleda certifieringsprocessen för API:er.

* Certifiering – processen som i FedEx Compatible-programmet definieras som att uppfylla krav på programefterlevnad. Compatible-programcertifiering krävs för att säkerställa att alla Compatible-leverantörer implementerar, marknadsför och distribuerar FedEx-teknik till avsändare (kunder) i enlighet med standarder för FedEx-teknik och -tjänster.


Steg 6:

Integrera API:er i din applikation och certifiera dig för Compatible-programmet.

 1. Du kommer nu att ha tillgång till din API-testnyckel och hemliga testnyckel och kan börja köra transaktioner. Du kan hämta dem på fliken Testnyckel på sidan Projektöversikt.
en skärmbild på fliken Testnyckel på sidan Projektöversikt
 1. För att skapa kundnycklar måste du använda API:et Registrering av autentiseringsuppgifter, vilket är ett privat API som endast finns i API-delen av varje projekt.
 2. När du har skapat några kundnycklar kan du begära en OAuth-åtkomsttoken som ska användas med varje API-transaktion. Token är endast giltig i en timme, så du måste programmera programmet att uppdatera token innan den löper ut. Mer information finns i dokumentationen om auktorisering av API:er. Se till att välja Återförsäljare i listrutan när du visar exempelkoden.
en skärmbild på listrutan med exempelkoder för API:et Registrering av autentiseringsuppgifter
 1. Välj dokumentationen för API:erna på sidan Testnycklar och läs affärskontexten för att få en uppfattning om hur det valda API:et ska användas. Granska exempelbegärandena för slutpunkten som matchar den önskade integreringen.
 2. Implementera dina anrop till slutpunkterna enligt beskrivningen i exempelbegärandena och konfigurera dem för att använda dina autentiseringsuppgifter för testmiljön.
 3. Verifiera att de mottagna svaren på API-anropen matchar de som visas i dokumentationen.
 4. Testa din implementering helt i FedEx testmiljö med autentiseringsuppgifterna och FedEx test-URI:er.
 5. Certifiera alla lösningar i Salesforce efter att du har testat dem. FedEx kommer att granska allt som du skickar in och uppdatera när din certifiering är godkänd.

Steg 7:

FedEx flyttar projekt till produktion.

 • FedEx kommer därefter att flytta dina projekt till produktion.
 • Du kan därefter visa din API-produktionsnyckel på fliken Produktion på sidan Projektöversikt.
en skärmbild på Kompatibel version med generera länk på fliken Produktion på sidan Projektöversikt

Steg 8:

Skapa hemlig produktionsnyckel.

 • Du skapar din hemliga produktionsnyckel genom att klicka på länken Skapa en hemlig nyckel under kolumnen Hemlig nyckel.
 • Nu kan du testa implementeringen igen i produktionsmiljön med hjälp av exempeldata.
 • Nu kan du använda din nya integration!