API phổ biến nhất của chúng tôi

Giải pháp cho mọi người


Bạn không phải là nhà phát triển hay không biết chắc bạn đã sẵn sàng tích hợp với API FedEx chưa? Hãy tìm hiểu thêm những lợi ích của việc tích hợp đối với doanh nghiệp của bạn.

Tài liệu mới về API


Tài liệu của chúng tôi có tính tương tác, cung cấp mã lập trình mẫu không yêu cầu cài đặt và sử dụng phương thức HTTP và mã phản hồi thông thường.

  • Ví dụ về yêu cầu và phản hồi
  • Ví dụ về lỗi khi xử lý thông tin
  • Nhiều ngôn ngữ lập trình
Ảnh chụp tài liệu